Студенту

Положення, що регламентують освітній процес в ХНУБА

Положення про організацію освітнього процесу в ХНУБА

Положення про порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії у ХНУБА

Положення щодо оцінювання знань та вмінь студентів за Європейською кредитно-трансферною системою

Правила призначення академічних стипендій студентам аспірантам докторантам ХНУБА

Положення про проведення практики студентів

Положення про магістратуру в ХНУБА

Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти

Положення про студентське самоврядування у ХНУБА

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти в ХНУБА

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у ХНУБА

Положення про академічну доброчесність у ХНУБА

Положення про випускні кваліфікаційні роботи здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти у ХНУБА