Доктор філософії

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за очною (денною, вечірньою) та заочною формами навчання в аспірантурі. До аспірантури приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної або спорідненої за галуззю знань спеціальності та виявили бажання навчатися в аспірантурі.

 

Заяви та документи для участі у конкурсному відборі

Для вступу до аспірантури Університету вступник особисто подає такі документи:

 • заяву про вступ до аспірантури у паперовій  формі  встановленого зразка;
 • копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для очної форми навчання);
 • копію диплома магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, та додаток до нього;
 • список та копії опублікованих наукових праць і патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю; у разі відсутності наукових праць і патентів – реферат з обраної спеціальності;
 • рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника, з оцінкою наукових праць/реферату з обраної спеціальності, погоджений із завідувачем кафедри;
 • копію трудової книжки, завірену за місцем праці;
 • особовий листок з фотокарткою 4×6 см;
 • копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 • документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю (за наявності);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2–С2 (за наявності).

Копії всіх документів приймаються після пред’явлення оригіналів.

 

Конкурсний відбір

Вступ на навчання до аспірантури Університету здійснюється за результатами вступних випробувань. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються зі:

 • вступного випробування зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного випробування з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови найвищим балом.

 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору
та зарахування на навчання

З іншою актуальною інформацією, щодо вступу у 2021 році, можна ознайомитись на сайті університету та дізнатись у викладачів кафедри.