Доктор філософії

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

До аспірантури приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної або спорідненої за галуззю знань спеціальності та виявили бажання навчатися в аспірантурі. Заяви та документи для участі у конкурсному відборі
 • заяву в паперовій формі;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього;
 • `копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь бакалавра і додаток до нього;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • копію ідентифікаційного коду (для очної форми навчання);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності. Іноземні громадяни подають дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або завірену в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою. Список наукових праць або реферат повинні супроводжуватися відгуком майбутнього наукового керівника з зазначенням ступеня готовності вступника до навчання в аспірантурі;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій вступник до аспірантури працює;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3.4 см;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2–С2 (за наявності).
Копії всіх документів приймаються після пред’явлення оригіналів. 

Конкурсний відбір

 Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються:
 • результати вступного випробування із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • результати вступного випробування з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).
 Вступник до аспірантури, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.