Наукові розробки

РОЗРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-АНАЛІТИЧНОГО МЕТОДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДОБАВОК В ЦЕМЕНТИ ТА БЕТОНИ ЗА ДАНИМИ КАЛОРИМЕТРІЇ

д-р техн. наук, проф. Ушеров-Маршак О.В., канд. техн. наук, ас. Кабусь О.В.,

 канд. техн. наук, доц. Латорець К.В., канд. техн. наук, ас. Міхєєв І.А.

(2012-2014 роки)

   Розробка базуються на використанні сучасних методів калориметричного аналізу початкових стадій твердіння складних цементних систем з добавками. Основні випробування полягали у проведенні безперервного моніторингу процесів тверднення цементів, будівельних розчинів і бетонів з хімічними, мінеральними та комплексними добавками, що дозволило зробити висновки про непередбаченість впливу більшості добавок, інтенсивність і характер якого значно залежить від типу цементу. На наш погляд, для забезпечення і підвищення ефективності використання добавок обов’язковою умовою повинна бути оцінка їх впливу на кінетику тверднення цементів на стадії підбору виробничих складів бетонів. Для можливості здійснення даної вимоги в дослідницьких і заводських лабораторіях було розроблено оперативну автоматизовану систему температурно-часового моніторингу тверднення (ТЧМ). Він заснований на отриманні та аналізі інформації про параметри безперервних температурних і температурно-часових залежностей твердіння цементних систем. Побудована система з вимірювального та інформаційного модулів. Вимірювальний модуль включає прецизійний диференційний мікрокалориметр, використовуваний на дослідному етапі, і багатоканальний напівадіабатічний калориметр, який передбачено застосовувати у практичних цілях. Інформаційний модуль представлений програмним забезпеченням у вигляді багаторівневої системи, яка містить блок первинного аналізу та спеціалізований блок. Блок первинного аналізу призначений для побудови температурних залежностей, виділення основних термокінетичних параметрів і зберігання інформації.

  Виконана розробка з застосуванням сучасного апаратного та програмного забезпечення сприяє розвитку та інтеграції трудомістких і складних фізико-хімічних методів досліджень властивостей матеріалів у будівельну промисловість.

   Отримані результати можуть бути використані у будівництві. Застосування розробленого методу разом з існуючими методами оцінки ефективності добавок дозволяє:

– вирішувати технологічні задачі по отриманню бетонних сумішей і бетонів з заданими властивостями в залежності від конкретних матеріалів (цементів, добавок та ін.), заданих технологій виробництва та дії кліматичних факторів (зима, літо);

– розробляти нові склади добавок в бетон та в’яжучих речовин, в т.ч. із відходів промисловості;

– підбирати ефективні добавки для масивних, високоміцних, самоущільнюючих, високофункціональних та ін. видів сучасних бетонів;

– проводити оперативний контроль мінливості властивостей тверднення бетонів з добавками;

– знижувати витрати матеріально-енергетичних ресурсів при виготовленні збірних залізобетонних виробів і монолітних конструкцій.

 

РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЧНО-ПОНЯТІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕТОНОЗНАВСТВА СТОСОВНО СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ БЕТОНУ ТА ЗАЛІЗОБЕТОНУ

д-р техн. наук, проф. Ушеров-Маршак О.В., д-р ф.-м. наук, проф. Новожилова М.В., канд. техн. наук, доц. Латорець К.В., ас. Міхєєв І.А.

(2009-2011 роки)

    Розроблено понятійно-термінологічну базу бетонознавства, яка розглядається як реально вживана сукупність об’єктів матеріалознавчих досліджень, їх значень і зв’язків. На основі проведеного типологічного аналізу сформовано та формалізовано зв’язки між елементами термінологічного словника – термінами – виду «структура – властивість – склад – процес», «основні або залежні», «фундаментальні або прикладні».

   Розроблено методологічні основи проектування термінологічних систем із застосуванням інформаційних технологій. Розроблено та реалізовано компоненти електронного понятійно-термінологічного словника з бетонознавства, які включають базу даних та засоби забезпечення роботи кінцевого користувача як у локальному так і у віддаленому режимах.

    Програмна система впроваджена в навчальний процес ХДТУБА при підготовці фахівців за дисциплінами будівельного матеріалознавства. Видано 2 навчальних посібника, матеріали опубліковано у 10 статтях, отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Лексикон «Бетонознавство».

Створена програмна система забезпечує можливість настроювання інформаційної системи на різний рівень підготовки користувача (студент, спеціаліст-практик, дослідник); має розвинутий графічний інтерфейс користувача (клієнтська частина), який включає підтримку різних форматів даних (текстовий, графічний, мультимедія, анімація); не вимагає встановлення на комп’ютері користувача додаткового програмного забезпечення. В електронній базі реалізовано можливість швидкого та зручного доступу до конкретного терміну, на основі використання технології гіпертексту.