Доктор наук

НАУКОВИЙ РІВЕНЬ  ДОКТОР НАУК

Для здобуття ступеня доктора наук до докторантури приймаються на конкурсній основі особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), опубліковані праці з обраної спеціальності та наукові здобутки, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Заяви та документи для участі у конкурсному відборі

 • заяву на ім’я ректора університету;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації);
 • медичну довідку форми № 086-у;
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 • засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук). Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада факультету/інституту приймає рішення про визнання його диплома. У разі невизнання диплома – вчена рада факультету/інституту надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови;
 • засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника з зазначенням відповідності наукової програми докторанта з науковим ступенем кандидатської дисертації, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Харківського національного університету будівництва та архітектури, із згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури;
 • розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи на здобуття ступеня доктора наук;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • дві фотокартки (3х4).

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого наукового співробітника) подаються вступниками особисто.

Конкурсний відбір

Вчена рада університету в місячний термін після подачі документів розглядає висновки кафедри та приймає рішення про зарахування (або відмовляє у зарахуванні) кожного вступника до докторантури.

З іншою актуальною інформацією, щодо вступу у 2019 році, можна ознайомитись на сайті університету та дізнатись у викладачів кафедри.