Доктор наук

НАУКОВИЙ РІВЕНЬ  ДОКТОР НАУК

Підготовка здобувачів наукового ступеня доктора наук здійснюється в Університеті за очною (денною) формою навчання в докторантурі. Вступ до докторантури здійснюється на конкурсній основі.

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь кандидата наук чи доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

 

Заяви та документи для участі у конкурсному відборі

Вступники до докторантури подають заяву на ім’я ректора про участь у конкурсному відборі до докторантури Університету (далі – заява) у паперовій формі. Заява подається вступником особисто до Відбіркової комісії.

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та оригінали усіх документів, копії яких подаються.

Вступники до докторантури подають особисто такі документи:

 • копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь доктора філософії або доктора наук. Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради Університету щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада Університету одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена рада Університету надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків передбачених законознавством);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • особовий листок з фотокарткою 4×6 см;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням видань, які належать до міжнародних реферованих журналів, індексованих в наукометричних базах, наукових фахових видань, за спеціальністю передбачуваної дисертації);
 • засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);
 • розгорнуту пропозицію, у якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника з складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету (за необхідності та зі згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури);
 • витяг із протоколу засідання кафедри з висновком про можливість зарахування вступника;
 • витяг із протоколу засідання факультету з висновком про можливість зарахування вступника;
 • витяг із протоколу засідання Вченої ради Університету або іншого закладу вищої освіти (наукової установи) про затвердження теми докторського дисертаційного дослідження (за наявності);
 • дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Відбірковою комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

Конкурсний відбір

Вчена рада Університету розглядає висновки кафедри та/або факультету щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників Університету зі ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору
та зарахування на навчання

З іншою актуальною інформацією, щодо вступу у 2021 році, можна ознайомитись на сайті університету та дізнатись у викладачів кафедри.