Абітурієнту

ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ПРОФЕСІЇ – УСПІШНЕ МАЙБУТНЄ!

ЯК ОБРАТИ ???

ЗГАДАЙТЕ, ЧИ БУДУВАЛИ ВИ ЗАМКИ З ПІСКУ У ДИТИНСТВІ?

МОЖЛИВО ЦЕ ВІДПОВІДЬ ?:)

Ми розповімо Вам про будівельну спеціальність, за якою веде підготовку наша кафедра, а Ви вирішуйте !

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦІВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»

ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ

«ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ВИРОБІВ І МАТЕРІАЛІВ»

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» – базова спеціальність Харківського національного університету будівництва та архітектури. Розташована на трьох факультетах і має ряд професійних спрямувань за специфікою діяльності.
Спеціалізація «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» – це сучасна  затребувана професія, яка охоплює проектування, виробництво, використання і експлуатацію будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (збірного і монолітного бетону та залізобетону, в’яжучих речовин, сухих будівельних сумішей, стінових і оздоблювальних, ізоляційних і покрівельних матеріалів і виробів й ін.).


Підготовка фахівців спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти:

 • перший (бакалаврський) рівень – бакалавр;
 • другий (магістерський) рівень – магістр;
 • третій (освітньо-науковий) рівень – доктор філософії;
 • науковий рівень – доктор наук.

ЗНАННЯ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В процесі здобуття вищої освіти в університети студенти набувають необхідні для подальшої професійної діяльності загальні уміння та навички,  знання з предметної області, когнітивні та практичні компетентності, які стосуються будівельних процесів, проектування, виробництва та експлуатації будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.


Основні дисципліни, які студенти вивчають на випусковій кафедрі, дозволяють набути наступні знання в галузі будівництва:

Види і властивості сировинних матеріалів

Методи випробувань матеріалів згідно з нормативними документами

Технології бетону

Технології збірного залізобетону

Технології монолітного залізобетону

Технології стінових і оздоблювальних матеріалів

Технології теплоізоляційних, гідроізоляційних і покрівельних матеріалів

Технології ремонту і експлуатації конструкцій

Якість вищої освіти в університеті забезпечується системою внутрішнього і зовнішнього забезпечення якості в закладах освіти.  Структурні підрозділи та професорсько-викладацький склад університету, викладачі випускової кафедри «Фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів» забезпечують освітній процес усіма необхідними складовими. 

ПРОФЕСІЙНІ ПРОФІЛІ ВИПУСКНИКІВ

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • лаборанти та техніки, пов’язані з хімічними та фізичними дослідженнями;
 • технік-будівельник, технік-проектувальник, технік-лаборант (доглядач будови, технік з архітектурного проектування, технік-будівельник, технік-доглядач, технік-лаборант, технік-проектувальник, технік-гідротехнік, технік-технолог);
 • інспектори з будівництва;
 • інженер-будівельник, інженер-проектувальник (інженер-будівельник, інженер-проектувальник, інженер з проектно-кошторисної роботи, гідротехнік, інженер з технічного нагляду, інженер з проектно-кошторисної роботи, технолог);
 • керівники виробничих підрозділів у будівництві;
 • майстер будівельних та монтажних робіт, виконавець робіт;
 • голова будівельного кооперативу, директор (керівник) малого будівельного підприємства. 

Освітній ступінь «Магістр»

 • майстер будівельної дільниці;
 • начальник дільниці;
 • майстер виробничої дільниці цеху;
 • інженер (майстер) технічного контролю підприємства;
 • начальник (інженер) заводської лабораторії;
 • інженер-лаборант;
 • інженер-технолог;
 • інженер-конструктор;
 • інженер-проектувальник;
 • провідний інженер-конструктор (проектувальник);
 • завідуючий сектором, керівник бюро, головний спеціаліст-проектувальник, головний конструктор проекту;
 • менеджер або технічний консультант з продажу будівельних матеріалів;
 • старший лаборант, науковий співробітник, старший науковий співробітник академічних, науково-дослідних інститутів, галузевих та вузівських науково-дослідних підрозділів;
 • асистент, викладач навчальних закладів різних рівнів.

ОБЄКТИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

НАШІ ПАРТНЕРИ

Наші партнери– крупні будівельні компанії і підприємства з якими співпрацює кафедра в науково-практичній сфері і організації навчального процесу. Вони проводять майстер-класи і семінари, надають будівельну нормативну документацію, навчальні стенди та матеріали для проведення лабораторних робіт і наукових досліджень, забезпечують практичну підготовку студентів, сприяють працевлаштуванню випускників.

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

Кафедра «Фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів» підтримує міжнародні зв’язки з зарубіжними профільними університетами (Польща, Росія, Німеччина, Туреччина, Азербайджан, Білорусь). Співробітництво охоплює наукову, навчальну та методичну сфери діяльності. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Навчальний процес за професійним спрямуванням “Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” організовано на механіко-технологічному факультеті, що обумовлено спорідненістю даного спрямування з іншими спеціальностями факультету, які забезпечують діяльність підприємств будівельної промисловості.

НАВЧАННЯ

Під час навчання в університеті студенти відвідують лекційні заняття, виконують практичні та лабораторні роботи в спеціалізованих лабораторіях, відвідують підприємства та будівельні майданчики, виконують і захищають курсові проекти, випускні роботи першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів.
Студенти бюджетної форми навчання мають можливість отримувати  академічну стипендію (40-45% за рейтинговим списком студентів-бюджетників групи) або соціальну стипендію для пільгових категорій (діти-сироти, діти загиблих бійців АТО й ін.).


Є можливість проходження військової підготовки протягом двох років на контрактній основі з присвоєнням військового звання (Національна академія Національної гвардії України, Військовий інститут танкових військ НТУ «ХПІ», Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І.Кожедуба).

Під час навчання в університеті студенти залучаються до наукової діяльності кафедри та інших кафедр університету. Вони виконують наукові дослідження в рамках підготовки наукових публікацій, участі в конкурсах студентських наукових робіт і науково-технічних конференціях, виконання випускових робіт другого (магістерського) рівня, беруть участь в діяльності студентських наукових товариств, у виконанні госпдоговірної і держбюджетної науково-дослідної тематики. На кафедрі постійно функціонують наукові гуртки та проблемні групи тематика яких переважно пов’язана з отриманням бетонів з різними властивостями. За останні роки студенти під керівництвом викладачів приймали участь в розробці таких бетонів як самоущільнюючий, високоміцний, декоративний, прозорий, гідротехнічний, полістиролбетон та ін. Займаються дослідженнями кінетики тепловиділення та твердіння цементів з добавками, оцінкою їх ефективності та сумісності з цементами в єдиному в Україні калориметричному центрі будівельного матеріалознавства
Організований на кафедрі гурток “Design Concrete” або “Бетон для дизайну та архітектури” являється одним з креативних напрямів в якому  з зацікавленністю приймають участь студенти та виготовляють бетонні вироби різноманітної форми та кольору.

 

Для проведення семінарів зі студентами та презентації проектів на базі університету обладнано сучасну мультимедійну аудиторію та StartUp центр.

 

Якщо Ви зацікавились спеціальністю “Будівництво та цивільна інженерія”, то обов’язково ознайомтись з особливостями вступу у 2021 році. Додаткову інформацію можна дізнатись у викладачів кафедри.